Danmarks Vildeste Kommune 2022

Frederiksberg Kommune deltager i den landsdækkende konkurrence, Danmarks Vildeste Kommune. Ud over at være en dyst om netop at blive Danmarks Vildeste Kommune, er konkurrencen en oplagt mulighed til at øge biodiversiteten på Frederiksberg.

Indhold

  Selvom Frederiksberg Kommune er den tættest befolkede kommune i Nordeuropa, er Frederiksberg et grønt åndehul i byen. Frederiksbergs Kommunes grønne DNA er et resultat af mange års indsats for at fastholde og udvikle byens grønne karakter. Allerede tilbage i 1989 droppede Frederiksberg Kommune, som den første kommune, brug af gift på offentlige arealer, og i 2021 oprettede kommunalbestyrelsen en pulje på over 15 mio. til at øge mængden af bynatur og biodiversitet på Frederiksberg.

  På Frederiksberg har vi ingen større sammenhængende vilde naturområder. Alligevel findes der masser af værdifulde levesteder for dyr, planter og svampe og andre organismer. Hvis vi yderligere skal øge biodiversiteten på Frederiksberg tæller hver eneste kvadratmeter. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget en ny strategi for bynatur og biodiversitet: Frederiksberg Kommunes strategi for bynatur og biodiversitet. Ved arbejdet med puljen til mere bynatur og biodiversitet, og ved at deltage i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, sættes der fokus på biodiversiteten på Frederiksberg.

  Formidling

  Vi tilbyder løbende rådgivning til private og erhvervsdrivende med henblik på at planlægge og udføre projekter samt drift med bynaturen og biodiversiteten i tankerne. På denne baggrund er vi i færd med at udarbejde fire pjecer, som skal fungere som vejledning og inspiration til hvordan man bedst kan tilgodese biodiversiteten. Der udarbejdes en pjece til haveejere, boligforeninger, institutioner og bygherrer.

  Kommunens naturvejledere afholder løbende workshops med byens borgere. På disse workshops kan man blandt andet lære at bygge fuglehuse, insekthoteller eller lære mere om naturen generelt. Disse initiativer er med til at gøre borgere bevidste og interesserede i den natur og det liv vi omgiver os med og har ansvar for.

   

  På Frederiksberg tæller hver kvadratmeter og der gives plads til insekter, fugle og svampe, ved blandt andet at lade døde træer ligge i parkområder. Formidling og borgerinddragelse prioriteres højt til alle aldersgrupper, og kommunens meget aktive naturvejledere underviser løbende i biodiversitet og bynatur. Derudover har Frederiksberg Kommune og flere omgange, opsat gade- og nyttehaver, der udelukkende driftes af borgerne selv. Her er der rig mulighed for at få fingrene i jorden og opleve bynaturen helt tæt på.

  Udførte projekter

  På Søndre Fasanvej er der blevet opsat 20 nyttehaver op mod Solbjerg Parkkirkegård. Nyttehaverne er blevet tildelt 20 heldige frederiksbergborgere, der havde søgt om at blive nyttehaveejere. Den 10. maj blev nyttehaverne indviet med manér og humøret var højt blandt de fremmødte.

  Nyttehaver kan give borgerne, i en tæt bebygget by, mulighed for at få jord under neglene og få en større forståelse for det der gror. Samtidig biddrager de til biodiversiteten og giver borgerne en mulighed for at arbejde med det proaktivt.

  Tag forbi nyttehaverne på Søndre Fasanvej og se det gro.

  Nyttehaverne på Søndre Fasanvej

  Forventede projekter

  Blomsterløg er nogle af de første planter der kigger frem i foråret. De bidrager altså med fødekilder til de insekter der vågner sultne fra deres vintersøvn. Vi forsøger at indtænke blomsterløg i langt de fleste beplantningsprojekter og vælger så vidt muligt hjemmehørende arter, der understøtter det naturlige dyreliv.

  Da rådhuset har en stor tagflade, er det en oplagt mulighed at skabe en beplantning, som både kan bidrage til byens udemiljø og fungere som spredningskorridor og trædesten fra Frederiksberg have. Ud over at bidrage til biodiversiteten kan et grønt tag også bidrage til et godt udemiljø for byens borgere, ved at køle luften om sommeren og rense luften for forurening.

  Insektvenlig blomstereng i Grøndalen

  Her vil blive opstillet et højt cortenstålsbed med en insektvenlig beplantning, bestående af hjemmehørende arter. Belægningen på arealet vil blive opdateret for et opnå et samlet æstetisk udtryk.

  Ved Flintholm Kirke nytænkes beplantningen, og der vil blive tilført flere hjemmehørende arter, samt flere pollen- og nektarkilder. På dette areal er der mulighed for både insektvenlige buske, stauder, urter og enggræs/-blomster. Alle eksisterende træer bevares.


  Rabatterne på Dirch Passers Allé har svære vilkår grundet meget skygge, forurening fra vejbanen og tørre jordforhold. Der vil i 2022 blive sat ny beplantning i disse bede som er tilpasset de svære forhold. Denne beplantning består af hjemmehørende arter, som støtter bedst muligt op om byens insekter.

  For at fremme biodiversitets potentialet vil staudebedet i Lindevangsparken ud mod Dalgas Boulevard blive opdateret, således at der i huller med videre tilføjes flere næringskilder til insekter i eksisterende staudebede, som beplantes med primært hjemmehørende arter. Desuden ønskes det at skabe flere bosteder for parkens dyreliv ved at omlægge eksisterende kratbevoksning til nøddehegn iblandet hjemmehørende frugtsættende træer. I disse zoner kan der anlægges lave sydvendte insekthøje, hvor blandt andet jordboende bier kan tage bolig, og krathegn, hvor insekter kan overvintre.

  Der opsættes to cortenstålsbede med insektvenlig beplantning, bestående af hjemmehørende arter, og forårsblomster. Bedene vil, i sammenspil med det eksisterende bed på den vestlige side af vejen, skabe et mere varieret insektliv og højne biodiversiteten.

  Det sidste af tre cortenstålsbede opsættes med insektvenlig beplantning, bestående af hjemmehørende arter, og forårsblomster, for at højne biodiversiteten.

  For at styrke fuglelivet og øge stiens potentiale som grøn korridor, opsættes der fuglekasser. I projektet foreslås det således at bearbejde Den Grønne Stis overgangszoner og tilføje flere fødekilder i form af vildtvoksende urter og hjemmehørende frugtsættende træer og buske.

  Udplantning af stauder til staudeuddelingsdag i borgers gadehave

  Midterrabatterne omlægges fra græsplæne til en blomstrende staudebeplantning. Yderligere opsættes der fuglekasser i træerne i midterrabatterne. Dette vil således skabe vigtige fødekilder til insekter samt styrke områdets fugleliv.

  På hjørnet af Brøndsteds Allé og Vesterbrogade etableres et grønt gadehjørne med et stort grønt bed, som vil højne biodiversiteten og forskønne byrummet. Bedet beplantes med insektvenlige stauder, som vil kunne nydes fra en ny bænk.

  Dele af de store græsplæner i anlæggets nordvestlige del omlægges til blomsterrige beplantninger. Således kan der skabes en større sammenhæng mellem den vestlige del og den mere vilde og blomsterrige østlige del. Yderligere opsættes fuglekasser på anlæggets træer og der tilføjes flere fødekilder i form af hjemmehørende frugtsættende træer og buske.

  Konkurrence materiale - Danmarks Vildeste Kommune 2022

  For at deltage i Danmarks Vildeste Kommune 2022 har Frederiksberg Kommune udfyldt en Grønbog. Grønbogen er en projektbeskrivelse der har fokus på hvordan vi ønsker at gøre et ryk for biodiversiteten på Frederiksberg - og i samarbejde med hvem. 

  Find Frederiksberg Kommunes Grønbog her.